سطح بندی اپلیکیشن زبانشناس بر اساس تعداد لغاتی که می‌دونین به شکل زیر هست:

سطح ۱ = ۱۰۰ لغت
سطح ۲ =۵۰۰ لغت
سطح ۳ = ۲۰۰۰ لغت
سطح ۴ = ۶۰۰۰ لغت
سطح ۵ =۱۲۰۰۰ لغت
سطح ۶ = ۲۰۰۰۰ لغت
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!