امکان پخش پشت سر هم در نرم افزار زبانشناس برای جمله و درس وجود دارد:

پخش پشت سر هم یک جمله

برای اینکار وقتی به جمله مورد نظر رسیدید مطابق تصویر آیکون مشخص شده را انتخاب کنید:پخش پشت سر هم یک درس

برای اینکار در درس مورد نظر آیکون زیر را انتخاب کنید:

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!